دانلود اطلاعات محصولات | Yoshitake Inc.

Products Information

صفحه اصلی > اطلاعات محصولات > دانلود اطلاعات محصولات

 Download products data

Pressure Reducing Valve

Search results: 21 - 40 of 75 << Back    [1]    [2]    [3]    [4]    Next >>

GP-1010T
Instruction Manual (504 KB)
Drawing (15-50A) (228 KB)
CAD external view (110 KB)

GP-1010TS
Drawing (15-50A) (235 KB)
CAD external view (110 KB)
Instruction Manual (504 KB)


GP-1200
Instruction Manual (656 KB)
Drawing (15-50A) (232 KB)
Drawing (65-80A) (228 KB)
Drawing 100A (226 KB)
CAD external view (96 KB)

GP-1200S
Drawing (15-50A) (241 KB)
Drawing (65-80A) (239 KB)
Drawing (100A) (234 KB)
CAD external view (156 KB)
Instruction Manual (386 KB)


GP-1200SS
Drawing (15-50A) (257 KB)
CAD external view (65 KB)
Instruction Manual (386 KB)

GP-1210
Instruction Manual (656 KB)
Drawing (15-50A) (221 KB)
CAD external view (68 KB)


GP-1210S
Drawing (15-50A) (230 KB)
CAD external view (108 KB)
Instruction Manual (386 KB)

GP-1200T
Instruction Manual (504 KB)
Drawing (15-50A) (231 KB)
Drawing (65-80A) (228 KB)
Drawing (100A) (226 KB)
CAD external view (156 KB)


GP-1200TS
Drawing (15-50A) (237 KB)
Drawing (65-80A) (235 KB)
Drawing (100A) (230 KB)
CAD external view (156 KB)
Instruction Manual (504 KB)

GP-1200TSS
Drawing (15-50A) (244 KB)
CAD external view (103 KB)
Instruction Manual (504 KB)


GP-1210T
Instruction Manual (504 KB)
Drawing (15-50A) (220 KB)
CAD external view (109 KB)

GP-1210TS
Drawing (15-50A) (226 KB)
CAD external view (109 KB)
Instruction Manual (504 KB)


GP-2000CS
Instruction Manual (499 KB)
CAD external view (186 KB)
Drawing (10KFF) (866 KB)
Drawing(20KRF) (865 KB)
Drawing(30KRF) (865 KB)

GPK-2001
Drawing (15A-40A, Screwed) (278 KB)
Drawing (50A, Screwed) (277 KB)
Instruction Manual (935 KB)
CAD external view (393 KB)
Data for the agency
Download


GPK-2003
Instruction Manual (935 KB)
CAD external view (364 KB)
Drawing(15-40A) (294 KB)
Drawing(50A) (293 KB)

GDK-2000
Drawing (420 KB)
CAD enternal view (92 KB)


CP-2001
Drawing (15A-50A, Screwed) (110 KB)
Drawing (15A-100A, Flanged) (116 KB)
CAD external view (315 KB)

CP-2002
Drawing (15A-50A, Screwed) (107 KB)
Drawing (15A-100A, Flanged) (115 KB)
CAD external view (307 KB)


CP-2003
Drawing (15A-50A, Screwed) (147 KB)
Drawing (15A-100A, Flanged) (155 KB)
CAD external view (495 KB)

CP-2004
Drawing (15A-50A, Screwed) (155 KB)
Drawing (15A-100A, Flanged) (162 KB)
CAD external view (513 KB)<< Back    [1]    [2]    [3]    [4]    Next >>

به بالای این صفحه.