دانلود اطلاعات محصولات | Yoshitake Inc.

Products Information

صفحه اصلی > اطلاعات محصولات > دانلود اطلاعات محصولات

 Download products data

Strainer

Search results: 1 - 20 of 27     [1]    [2]    Next >>

SY-5
Drawing (104 KB)
Instruction manual (264 KB)
CAD external view (64 KB)

SY-40
Drawing (198 KB)
Instruction manual (219 KB)
CAD external view (161 KB)


SY-40EN
Drawing (PN10/16/25 15-50A) (139 KB)
Drawing (PN10/16 65-100A) (151 KB)
Drawing (PN25 65-150A) (167 KB)

SY-40H
Drawing 15-50A (108 KB)
Drawing 65-150A (103 KB)
Instruction Manual (560 KB)
CAD external view (135 KB)


SY-40C-N
Drawing (15-50A) (72 KB)
Drawing (65-300A) (75 KB)
Instruction Manual (560 KB)
CAD external view (121 KB)

SY-17
Drawing (87 KB)
CAD external view (60 KB)


SY-37
Drawing (104 KB)
CAD external view (65 KB)

SY-20-10
Drawing (250 KB)
Instruction Manual (375 KB)
CAD external view (130 KB)


SY-20-20
Drawing (253 KB)
Instruction Manual (375 KB)
CAD external view (131 KB)

SY-10-30
Drawing (317 KB)
Instruction Manual (166 KB)


SY-6
Drawing (209 KB)
Instruction Manual (280 KB)
CAD external view (61 KB)

SY-8
Drawing (Size 15-50A) (184 KB)
Drawing (Size 65-100A) (191 KB)
Drawing (Size 125-150A) (192 KB)
CAD external view (158 KB)


SY-38
Drawing (Size 15-50A) (221 KB)
Drawing (Size 65-100A) (221 KB)
Drawing (Size 125-150A) (211 KB)
CAD external view (139 KB)

SY-9
Drawing (93 KB)
Instruction Manual (1,072 KB)
CAD external view (58 KB)


SY-24
Drawing (82 KB)

SU-20
Drawing (300 KB)
Instruction Manual (284 KB)
CAD external view (59 KB)


SU-20S
Drawing (297 KB)
Instruction Manual (284 KB)
CAD external view (58 KB)

SU-10
Drawing (340 KB)
CAD external view (74 KB)


SU-10S
Drawing (299 KB)
CAD external view (59 KB)

SU-50H
Drawing (309 KB)
Instruction Manual (507 KB)
CAD external view (69 KB)    [1]    [2]    Next >>

به بالای این صفحه.