دانلود اطلاعات محصولات | Yoshitake Inc.

Products Information

صفحه اصلی > اطلاعات محصولات > دانلود اطلاعات محصولات

 Download products data

Steam Trap/Radiator Product

Search results: 1 - 20 of 32     [1]    [2]    Next >>

TD-10NA
Drawing (108 KB)
CAD external view (85 KB)
Instruction manual (221 KB)

TD-30NA
Drawing 10K (76 KB)
Drawing 20K (76 KB)
Drawing RF (78 KB)
CAD external view (87 KB)
Instruction manual (221 KB)


TSD-42
Drawing (127 KB)
CAD external view (57 KB)
Instruction manual (368 KB)

TSD - 42F
Drawing (1,179 KB)
CAD external view (121 KB)
Instruction Manual (368 KB)


TSD-7/7F
Drawing TSD-7 (176 KB)
Drawing TSD-7F (182 KB)
CAD external view TSD-7 (67 KB)
CAD external view TSD-7F (61 KB)
Instruction Manual (206 KB)

TB-20/20F
Drawing (288 KB)
CAD external view (182 KB)
Instruction Manual (1,314 KB)


TB-5
CAD external view (64 KB)
Drawing (175 KB)

TSF-8
Drawing1 (166 KB)
Drawing2 (167 KB)
CAD external view (150 KB)


TSF-8AT
Drawing (312 KB)
Instruction manual (677 KB)
CAD external view (105 KB)

TSF-10
CAD Drawing (42 KB)
Drawing (174 KB)
Instruction Manual (1,338 KB)
CAD external view (87 KB)


TSF-10F
Drawing (369 KB)
Instruction Manual (1,338 KB)
CAD external view (44 KB)

TSF-11
Drawing (73 KB)
CAD Drawing (57 KB)
Instruction Manual (1,338 KB)


TSF-11F
Drawing (144 KB)
CAD Drawing (61 KB)
Instruction Manual (1,338 KB)

TSF-11AT
Drawing (61 KB)
Instruction manual (Part1) (1,956 KB)
Instruction manual (Part2) (1,283 KB)
Instruction manual (Part3) (1,685 KB)
CAD external view (54 KB)


TSF-12
Drawing (300 KB)
Instruction Manual (932 KB)
CAD external view (47 KB)

TSF-13
Drawings TSF-13 NPT (255 KB)
Drawings TSF-13 JIS Rc (1,513 KB)
Instruction Manual (1,744 KB)
CAD Drawing 40A, 50A (772 KB)
Sheet Catalogue (337 KB)


TSF-13F
Drawings TSF-13F (1,210 KB)
Instruction Manual (1,744 KB)
CAD Drawing 40A, 50A (2,050 KB)
Sheet Catalogue (337 KB)

TS-1A
CAD external view (19 KB)
Drawing (109 KB)


TS-1S
CAD external view (20 KB)
Drawing (109 KB)

TS-3A
Drawing (267 KB)
CAD external view (18 KB)    [1]    [2]    Next >>

به بالای این صفحه.