اطلاعات محصولات

صفحه اصلی > اطلاعات محصولات > محصولات قدیمی/متوقف شده

محصولات قدیمی/متوقف شده

محصولات قدیمی/متوقف شده

* اگر یک شماره مدل را وارد کنید، شماره مدل‌های متناظر با محصول قدیمی/متوقف شده و محصول فعلی آن نمایش داده می‌شوند. با کلیک بر روی شماره مدل محصول فعلی، می‌توانید به صفحه اطلاعات محصول بروید.

* اگر شماره مدل یکسان در بخش محصول قدیمی/متوقف شده و محصول فعلی نمایش داده شوند، این به این معنی است که این مدل، یک محصول فعلی می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر مانند اندازه یا ابعاد، لطفا با ما تماس بگیرید.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرآلات کاهنده فشار برای بخار GP-31 GP-1010 نوع پیچی
GP-32 GP-1000 JIS10K نوع دارای فلنچ
GP-34 GP-1200 JIS10K نوع دارای فلنچ
GP-37 GP-1200 JIS10K نوع دارای فلنچ
GP-28 GP-1000H JIS16K نوع دارای فلنچ
GP-1 GP-2000 JIS20K نوع دارای فلنچ
GP-11 GP-2000 نوع پیچی
GP-21 GP-2000 JIS10K・20K نوع دارای فلنچ

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرآلات کاهنده فشار برای گاز GP-27T GP-1000T JIS10K نوع دارای فلنچ
GP-32T GP-1000T JIS10K نوع دارای فلنچ
GP-17T GP-1010T نوع پیچی
GD-5 GD-200 JIS10K نوع دارای فلنچ
GD-20(FC) GD-200 JIS10K نوع دارای فلنچ

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرآلات کاهنده فشار برای مایع GD-20(FC) GD-200 JIS10K نوع دارای فلنچ
GD-5 GD-200 JIS10K نوع دارای فلنچ
GD-25・25G GD-46 20A
GD-25GJ GD-46PP 20A
GD-36PP GD-46PP 
GD-8・8G GD-8N نوع پیچی

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
صافی SY-1 SY-6 نوع پیچی (CAC)
SY-3・23 SY-13 ساخته شده از ورق استیل
SY-4 SY-40 JIS10K نوع دارای فلنچ
SY-7 SY-17 نوع پیچی (SCS)
SU-1・10 SU-20 JIS10K نوع دارای فلنچ
SU-2・15・5 SU-6 ساخته شده از ورق استیل
SW-1 SW-10 دوتایی

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرآلات برقی DP-1・3 DP-100 نوع پیچی
DP-5 DP-100 نوع پیچی
DP-15 DP-100 نوع پیچی
DP-6 DP-100F JIS10K نوع دارای فلنچ
DP-7 DP-100 نوع پیچی
DP-7N DP-200 نوع پیچی
DP-8 DP-100F JIS10K نوع دارای فلنچ
DP-10C DP-100-C نوع پیچی
DP-10D DP-100-D نوع پیچی
DP-12 DP-200 نوع پیچی
DP-13 DP-100F JIS10K نوع دارای فلنچ
DP-14 DP-200F JIS10K نوع دارای فلنچ
DP-17 DP-100F JIS10K نوع دارای فلنچ
DP-20 DP-100 نوع پیچی
DP-23 DP-100F JIS10K نوع دارای فلنچ

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرهای اطمینان AL-1 AL-160 نوع پیچی
AL-14 AL-140 نوع پیچی
AL-15 AL-160 نوع پیچی
AL-15L AL-150L نوع پیچی
AL-2・15R AL-150TR نوع پیچی
AL-26 AL-260 نوع پیچی
AL-3 AL-300 JIS10K نوع دارای فلنچ
AL-3T AL-300T JIS10K نوع دارای فلنچ

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرآلات تخلیه هوا TA-11 TA-18ML 
TA-12 TA-22ML 
TA-13 TA-22ML 
TA-14 TA-18ML 
TA-18 TA-18ML 
TA-22 TA-22ML 

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرآلات کاهنده فشار برای آب GD-53 GD-56 
GD-53D GD-56R 

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرآلات تخلیه AL-52 AL-52F 
AL-53 AL-52F 

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
تله بخار TB-1 TB-811 
TB-2 TB-880 
TB-3 TB-5 

به بالای این صفحه.

نوع شماره مدل محصول قدیمی/متوقف شده شماره مدل محصول فعلی سایر
شیرآلات موتوری MD-1 MD-35R 
MD-2N MD-36R 

به بالای این صفحه.